การใช้ที่ดินและพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โครงการย่อย การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของชาวไทยภูเขาในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย