โครงการย่อย ลักษณะที่เหมาะสมของโรงเรือนปลูกพืชเพื่อการผลิตพืชผักในเขตร้อนชื้น