ผลของการใช้รำสกัดน้ำมันในสูตรอาหารโคนมที่มีผลต่อผลผลิตการหมักและความสามารถในการย่อยได้