การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการตลาดผ้าทอมือ

Publish Year National Conference 1
2006 inนางฤดี ธีระวนิช, inนางสุชาดา อุชชิน, inนางสาริมา สุนทรารชุน, inนางสาววารุณี ตันติวงศ์วาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการการตลาดผ้าทอมือ", การนำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2548, 7 - 9 พฤศจิกายน 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย