Conference

Article
การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการการตลาดผ้าทอมือ
Conference
การนำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2548
Class
ชาติ
Date
7 - 9 พฤศจิกายน 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-