โครงการศัตรูธรรมชาติของไรขาวพริก(Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป็นไปได้ของศัตรูธรรมชาติบางชนิดที่พบมากต่อการควบคุมไรขาวในพริก

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2548 (2547-2548)

  • inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

  • inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 4
2010 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Effectiveness of Amblyseius cinctus Corpuz & Rimando and conventional practices on broad mite control on a chili field: a case study", XIII INTERNATIONAL CONGRESS OF ACROLOGY, 23 สิงหาคม - 27 กันยายน 2010, Recife-PE สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2009 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Life history of Amblyseius cinctus Corpuz and Rimando (Acari: Phytoseiidae) reared on larvae of broad mites Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari: Tarsonemidae) and its’ predation response on broad mites at different predator: prey ratios in both laboratory and greenhouse condition. ", The ISSAAS International Congress 2008, 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "Relation of chili shoot damage to the abundance of Polyphagotarsonemus latus[Banks][Acari:Tarsonemidae] and other chili pests and the effect of shoot damage on chili yields", The 12th International congress of Acaralogy, 21 สิงหาคม 2006, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2006 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Relation of chili shoot damage to the abundance of Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari: Tarsonemidae) and other chili pests and the effect of shoot damage on chili yields.", The 12th International congress of Acaralogy, 21 สิงหาคม 2006, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
Publish Year National Conference 3
2007 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "ประสิทธิภาพการควบคุมไรขาวพริกบนต้นพริกโดยไรตัวห้ำ 2 ชนิด ในโรงเรือน และ ในสภาพไร่", การประชุมเสนอผลงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง "งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, 26 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "ไรตัวห้ำ Amblyseius cinctus Corpuz and Rimando และการศึกษาความเป็นไปได้ในการควบคุมไรขาว (Polyphagotarsonemus latus (Banks) ในพริก", ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี "วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน" 13-15 มีนาคม 2549, 14 มีนาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "วิธีการเพาะเลี้ยงไรขาวและไรตัวห้ำเพื่อเพิ่มจำนวนในห้องปฏิบัติการ", การประชุมแถลงผลงานวิจัยเรื่องงานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจ, 19 ตุลาคม 2006