ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 6 : การศึกษาวอธีการป้องกันและกำจัดด้วงงวงเจอะหน่อไผ่