โครงการขยายผลและติดตามการควบคุมโรคขนุนระบาดในพื้นที่ภาคตะวันออก