Conference

Article
การฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณเขตชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง
Conference
การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
29 - 30 กรกฎาคม 2009
Location
พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงพัฒนานักวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์เซียร์ก้า

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Basic of Remote Sensing 931 301,15 ต.ค. 2011 - 15 ก.พ. 2012