Conference

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว : สุวรรณ 3601
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35
ชาติ
3 - 5 กุมภาพันธ์ 1997
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มก. การใช้ประโยชน์ :ผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 3101 จำหน่ายให้แก่ เกษตรกร ภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ปีละ 10-50 ตัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-2538,1 ต.ค. 1991 - 30 ก.ย. 1995