Conference

Article
การถ่ายยีนโปรตีนเรืองแสงเข้ากล้วยไม้สกุลหวายด้วยเครื่องยิงอนุภาค
Conference
การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 11-13 มีนาคม 2548. หน้า 419-425
Class
ชาติ
Date
11 มีนาคม 2005
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการถ่ายยีนในพืชอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์,7 เม.ย. 2009 - 9 เม.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 416524 ชื่อวิชา Genetic Manipulation of Plant Cells,1 ต.ค. 2008 - 15 มี.ค. 2009