Conference

Article
ความก้าวหน้าของโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบ 12 ปี (พ.ศ. 2535-2546)
Conference
ทิศทางการพัฒนาข้าวโพดหวานระหว่างภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน จัดโดยสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย และศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
Class
ชาติ
Date
5 - 6 สิงหาคม 2003
Location
เมือง ชัยนาท ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-