Conference

การประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ควบคุมด้วยยีน shrunken-2
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36
ชาติ
3 - 5 กุมภาพันธ์ 1998
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-