Conference

อิทธิพลของสาร GA3 และระยะเวลาการพ่นที่มีต่อคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Marroo Seedless
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 สาขาไม้ผล/ยืนต้น
ชาติ
6 - 9 พฤษภาคม 2009
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตองุ่นในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยแมาโจ้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ใน บทคัดย่อผลงานประชุมวิชาการที่เสนอในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8. หน้า 294. สาขาไม้ผล/ยืนต้น. ภาคโปสเตอร์. ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 2552. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส. จังหวัดเชียงใหม่. 402 หน้า.,6 พ.ค. 2009 - 9 พ.ค. 2009