Conference

การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551 เรื่อง "สัตว์แพทย์ในยุควิกฤติเศรษฐกิจ"
ชาติ
28 - 29 พฤศจิกายน 2008
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร,28 พ.ย. 2008 - 29 พ.ย. 2008