Conference

การฟื้นสภาพสารละลายในกระบวนการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-

Author

Output From Project

ปฏิกรณ์การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์จากก๊าซชีวภาพ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202541 ชื่อวิชา Advanced Chemical Reaction Engineering,12 ม.ค. 2010 - 19 ม.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.ย. 2009 - 31 ส.ค. 2010