Conference

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นไหลสตรอเบอรี่คุณภาพดีด้วย วิธีการผลิตแบบชำต้น
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
ชาติ
4 พฤศจิกายน 2005
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-