Conference

สมรรถภาพการสืบพันธุ์โคสาวลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนระดับสายเลือดแตกต่างกันของสมาชิกสหกรณ์โคนมท่าม่วงจำกัด จ.กาณจนบุรี
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5
ชาติ
8 - 9 ธันวาคม 2008
นครปฐม ประเทศไทย
-
-