Conference

Article
ผลกระทบของ EGR ต่อคุณลักษณะการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลภายใต้สภาวะเครื่องยนต์ต่างๆ
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22
Class
ชาติ
Date
15 - 17 ตุลาคม 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-