Conference

ผลกระทบของ EGR ต่อคุณลักษณะการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลภายใต้สภาวะเครื่องยนต์ต่างๆ
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22
ชาติ
15 - 17 ตุลาคม 2008
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-