Conference

การศึกษาพันธุกรรมความต้านทานโรคแอนแทรคโนสในพริก Capsicum baccatum
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
ชาติ
6 - 9 พฤษภาคม 2009
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-