Conference

การควบคุมโรคแง่งเน่าของขิงโดยชีววิธี
การประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชาติ
20 - 22 ตุลาคม 2005
นครราชสีมา ประเทศไทย
-
-