Conference

Article
อิทธิพลของการปลิดหวีที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพผลของกล้วยน้ำว้าค่อม
Conference
การประชมุทางวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
21 - 22 สิงหาคม 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-