Conference

Article
โครงการจัดทำแผนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตแม่น้ำน้อย จ.อ่างทอง
Conference
ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 2 และ การประชุมทางวิชาการ-เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 51ได้งบประมาณ 2000 ได้รับเชิญ ในภาคบรรยาย
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตแม่น้ำน้อย

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :จ. อ่างทอง การใช้ประโยชน์ :1)การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย 2)พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอันมาซึ่งการสร้างงาน สร้างรายได้ โดยรักษาธรรมชาติของประชาชนในพื้นที่ 3)ค้นหาศักยภาพทางการผลิตของพืชทางการเกษตรเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ4)จัดทำแผนแม่บทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง,31 ม.ค. 2008 - 1 ก.พ. 2008
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :จังหวัดอ่างทอง การใช้ประโยชน์ :ได้ประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายวิบูลย์ สงวนพงศ์) ได้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ารับฟังเพื่อนำแผนพัฒนาที่ได้จากผลการวิจัยไปปรับใช้,28 พ.ย. 2008 - 28 พ.ย. 2012