Conference

การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยฝ้ายจากโครงการวิจัยและพัฒนาระบบผลิตฝ้ายในประเทศไทยในปี 2546-2547
การประชุมทางการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
-
-
-

Author

Output From Project

การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยฝ้ายปรับปรุงพันธุ์และฝ้ายสี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 055211 ชื่อวิชา Textile Technology I,14 พ.ย. 2005 - 25 ก.พ. 2006