Conference

Article
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างหวานให้ผลผลิตต้นสดและความหวานสูงโดยวิธีการจดประวัติ
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Guangdong Academy of Agricultural Science, China ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Forum on Guangdong-ASEAN Cooperation and Development in Agri-Science and Technology,6 มี.ค. 2009 - 7 มี.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :แนวทางการเลือกใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิต รายได้ และความปลอดภัยทางชีวภาพ,22 ก.พ. 2008 - 22 ก.พ. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง; การพัฒนาข้าวฟ่างหวานสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันโดยวิธีการผสมกลับ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ลักษณะทางการเกษตรและความดีเด่นของข้าวฟ่างหวานพันธุ์ลูกผสม แหล่งทุน :ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขคกำแพงแสน,1 เม.ย. 2008 - 31 ต.ค. 2008
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นพันธุ์ข้าวฟ่างหวานสำหรับศึกษาวิจัย และประกอบการเรียนการสอน ด้านธัญพืช พืชอาหารสัตว์ และพืชทดแทนพลังงาน รวมทั้งแนะนำให้เกษตรกรใช้เป็นพันธุ์ปลูก,1 เม.ย. 2009 - 31 ส.ค. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตร มก. คณะเกษตรศาสตร์ มข.คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เกษตรกร การใช้ประโยชน์ :คณะเกษตร มก. (กำแพงแสน)และ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างหวานเพื่อประกอบการเรียน การสอน และการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้เมล็ดเพื่อการวิจัย เกษตรกร 5 ราย นำเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างหวานไปทดลองปลูก จำนวน 50 กิโลกรัม ในพื้นที่ 100 ไร่ ,1 เม.ย. 2009 - 31 ส.ค. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่งแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให้บริการงานวิจัย สนับสนุนการเรียนการสอน และจำหน่ายจ่ายแจกให้แก่เกษตรกร ผู้ที่ต้องการทดลองปลูกข้าวฟ่างหวานเป็นการค้า จำนวน 300 กิโลกรัม,1 เม.ย. 2009 - 31 ส.ค. 2009