Conference

Article
ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของปู ในชุดโครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา และหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎรณ์ธานี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 255432 ชื่อวิชา Reptantia,5 ต.ค. 2007 - 28 ก.พ. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจำแนกสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแนวปะการัง,20 พ.ค. 2007 - 26 พ.ค. 2007
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ :ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย,9 ม.ค. 2008 - 25 ก.ย. 2009