Conference

Article
การชักนำเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส และการเจริญเป็นต้นใหม่ของหญ้าไนล์
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 416424 ชื่อวิชา Tissue Culture for Gene Transfer in Plant,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009