Conference

การวิเคราะห์ปริมาณธาตุองค์ประกอบของหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson, 1900 โดยเทคนิควิเคราะห์การเรืองรังสีเอกซ์
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-