Conference

ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ KSSC 604
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Quantitative Genetics Applied to Plant Breeding,16 ส.ค. 2009 - 16 ส.ค. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ทรอปิคอลฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวยีน shrunken-2 พันธุ์ KSSC 604 ให้แก่ โรงงานแปรรูป บริษัท ทรอปิคอลฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด ,1 ต.ค. 2005 - 30 ก.ย. 2006
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009