Conference

Article
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผนงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำ ๆ กัน กรณีกลุ่มคนงานมากกว่า 1 กลุ่ม
Conference
การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13
Class
ชาติ
Date
14 - 16 พฤษภาคม 2008
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาแนวทางและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผนงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำ ๆ กัน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์หาระยะเวลาลอยตัวในงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำกัน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 พ.ย. 2011 - 1 ต.ค. 2012
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :เป็นโปรแกรมช่วยในการวางแผนงานก่อสร้างที่มีลักษณะการทำงานที่ซ้ำกัน โดยบริษัทได้นำไปใช้วางแผนการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์,1 ต.ค. 2009 - 5 ต.ค. 2011