Conference

การจำลองสถานการณ์เพื่อหาจำนวนบัตรคัมบังที่เหมาะสมสำหรับระบบการผลิตตามสั่งในอุตสาหกรรมข้าวโพดอ่อน
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ด้านการวิจัยดำเนินงาน ซึ่งดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชาติ
24 - 25 กรกฎาคม 2008
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-