Conference

Article
การสร้างแบบจำลองเพื่อใช้ในการตัดสินใจวิธีการจัดช่องให้บริการที่เหมาะสมของศูนย์ AIS
Conference
งานประชุมวิชาการ การสร้างแบบจำลองและการจำลองการณ์ ประจำปี พ.ศ. 2551 ภายใต้หัวข้อเรื่อง แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า
Class
ชาติ
Date
1 - 2 เมษายน 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-