Conference

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างวิการในไตและระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคแหนูในโคจากจังหวัดที่มีความชุกของโรคในประเทศไทย
Conference
มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 3
Class
ชาติ
Date
6 - 7 กันยายน 2007
Location
มหาสารคาม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-