Conference

Article
การเพาะเลี้ยงอัปเกสรส้มโชกุน
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 16
Class
ชาติ
Date
7 - 10 พฤศจิกายน 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401411 ชื่อวิชา Plant Anatomy,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009