Conference

Article
แบบจำลองกระแสน้ำขึ้นน้ำลงโดยใช้ POM ในอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Conference
ประชุมวิชาการครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของแหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทอุตสาหกรรมบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 255452 ชื่อวิชา Physical Oceanography,5 พ.ย. 2007 - 29 ก.พ. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 255452 ชื่อวิชา Physical Oceanography,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009