Conference

Article
การพัฒนายางพาราเป็นวัสดุดูดซับน้ำมันด้วยการดัดแปลงพื้นผิวแบบเข็มนาโนของซิงค์ออกไซด์
Conference
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14
Class
ชาติ
Date
18 สิงหาคม 2021
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-