Conference

Article
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่การดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Conference
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ ๑๔ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๑
Class
ชาติ
Date
17 มิถุนายน 2021
Location
แสนสุข ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-