Conference

ผลของยาซัลฟาไดเม็ททอกซีนไตรเม็ทโธพริมต่อการยับยั้งแบคทีเรียในเลือดและ การตกค้างของยาในเนื้อกุ้งกุลาดำ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-