Conference

Article
อิทธิพลของการขัดเกลาทางสังคม ทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจิตสาธารณะที่ส่งผลต่พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตจรศาสตร์ บางเขน
Conference
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
Class
ชาติ
Date
21 - 22 ตุลาคม 2020
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-