Conference

Article
การประเมินต้นทุนและผลประโยชน์มาตรการด้านความปลอดภัยอาหาร:กรณีศึกษา การบังคับใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง:ข้อกาหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15 ประจา ปี 2563
Class
ชาติ
Date
18 ธันวาคม 2020
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-