Conference

Article
อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ต่อทัศนคติ บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจที่จะศึกษากับสถาบันออนไลน์ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
Conference
การ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่นครั้งที่ 5 โลกไร้พรมแดน: ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม จัดโดยวิทยาลัยครุศาสตร์ ร่วมกับ สายงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์ และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น.
Class
ชาติ
Date
20 มีนาคม 2020
Location
นนทบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-