Conference

Article
การเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมรีแอคทีฟแบล็คไฟว์ในน้ำโดยใช้วัสดุดูดซับฮีมาไทด์ที่ปรับสภาพโดยใช้พอลิอะนิลีน
Conference
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
Class
ชาติ
Date
27 มีนาคม - 27 เมษายน 2020
Location
Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-