Conference

Article
กลยุทธ์การสร้างประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16
Class
ชาติ
Date
3 - 4 ธันวาคม 2019
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-