การศึกษากลยุทธ์ในการสร้างประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์