Conference

Article
การลดต้นทุนสินค้าคงคลังด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มสินค้าแบบ ABC และ ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9 และปาฐกดา "ทิศทางสถาบันอุดมศึกษาหลังวิกฤติโควิค-19"
Class
ชาติ
Date
22 พฤษภาคม 2021
Location
ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-