Conference

ความหลากหลายของพืชวงศ์กก (Cyperaceae) และวงศ์หญ้า (Gramineae) ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-