Conference

Article
การศึกษาประสิทธิภาพของตัวเร่งกราฟีนออกไซด์ที่ถูกรีดิวซ์/โคบอลต์ซัลไฟด์ในการย่อยสลายสีย้อมเมทิลีนบลูภายใต้แสงวิสิเบิล
Conference
งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
23 - 24 พฤษภาคม 2019
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-