Conference

Article
การแพร่กระจายตัวของรอยแตกในพื้นสะพานคอนกรีตอัดแรงชนิดแผ่นพื้นตันด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไม่เชิงเส้น
Conference
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-