Conference

Article
เครื่องผนึกถุงพลาสติกบรรจุผักสดในสุญญกาศโดยใช้แรงดันน้ำ
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
3 เมษายน 2018
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-