Conference

งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 1“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน” (ISBN: 9786162784217)
ชาติ
26 - 27 พฤศจิกายน 2017
เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
-